Referat - Industria Metalurgica

Categorie
Referate Geografie
Data adaugarii
acum 7 ani
Afisari
1484
Etichete
industria, metalurgica
Descarcari
521
Nota
9 / 10 - 1 vot

Industria metalurgicã
Industria metalurgicã este o ramurã a industriei grele, principala producãtoare de mijloace de producþie. Cuprinde:
Industria extractivã a minereurilor feroase ºi siderurgia
Industria extractivã a minereurilor neferoase ºi metalurgia neferoasã
Industria constucþiilor de maºini ºi a prelucrãrii metalelor
Industria extractivã a minereurilor feroase ºi siderurgia.
-materiile prime de bazã sunt minereurile de fier.
-cele mai mari cantitãþi se extrag din minele Ghelari ºi Teliuc (E Munþilor Poiana Ruscã)
-cantitãþi mai mici la Ocna de Fier (Munþii Dognecei), la Lueta (Munþii Harghitei) ºi la Bãiºoara (Cluj)
-mare parte din minereu se importã
-se mai folosesc la fabricarea fontelor: manganul, vanadiul, cromul etc
-exploatãri de mangan lânga Vatra Dornei (Iacobeni, ªaru Dornei)
-combustibili: cocsul metalurgic – din huia de la Petroºani – insuficentã de aceea se importã
-centre siderurgice cu furnale: Galaþi, Hunedoara, Cãlan, Reºiþa, Vlahiþa
-Galaþi – cel mai mare centru siderurgic din þarã – materie primã de import aduse pe Dunãre;
-Hunedoare – minereu de fier din apropiere (minele Ghelari si Teliuc) dar si din import
-Cãlan – se produce fontã de turnãtorie – semicocs din huilã din E depresiunii Petroºani
-Reºiþa – fontã, oþeluri, laminate de calitate; uzinã de cocs pe baza carbunelui de la Anina; minereuri de fier de la Ocna de Fier ºi din import
-Vlahiþa – produce fontã de turnãtorie – minereu de la Lueta
-alte centre mai puþin importante: Câmpia Turzii, Tulcea, Bucureºti, Roman, IaºI, Buzãu, Târgoviºte, Cãlãraºi
Industria extractivã a minereurilor neferoase si metalurgia neferoasã.
-produce metale cu întrebuinþãri industriale diferite: aluminiu, cupru
-rezervele de aluminiu sunt limitate; restul sunt mai puþin limitate
-metalele neferoase se împart în:
-metale colorate (cupru, plumb, zinc, aluminiu)
-metale auro-argentifere
-metale rare (molibden, wolfram, antimoniu, nichel, cobalt, uraniu, mercur)
Metalele colorate
cuprul, plumbul, zincul
-minereuri complexe la poalele munþilor Gutâi, în împrejurimile oraºului Baia Mare
-se extrag în minele de la Baia Sprie, Cavnic, Bãiuþ, Nistru, Baia Borºa, în depresiunea Maramureº
-zãcãminte cuprifere se exploateazã la: Toroiaga (jud. Maramureº), Leºu Ursului, Crucea, Fundu Moldovei (jud. Suceava), Bãlan (jud. Harghita), Bãiþa si Deva (jud. Hunedoare) ºi la Mina Altân-Tepe (jud. Tulcea)
-extracþia industrialã se face prin procese tehnologice complexe la Baia Mare, Zlatna si Roºia-Poieni
-zãcãminte de plumb – munþii Gutâi
-metalul se obþine prin topire la Baia Mare
-alte centre de extracþie: Ruschiþa (m-þii Poiana Ruscã) ºi Muncelu Mic
-folosit la fabiricarea camerelor de plumb, þevi pentru apã potabilã, în tipografie
-este o industrie foarte nocivã
-zincul – fabricare de tablã, electrozi pentru elemente galvanice
-se extrage din minereurile de la Nistru ºi Ilba, Muncelu Mic
-se prelucreaza la Copºa Mica
-aluminiul – mare rãspândire pe glob
-industrie aeronauticã, aliaje uºoare, conductori electrici
-se obþine din bauxitã (oxid de aluminiu hidratat) care se gaseºte în munþii Pãdurea Craiului: Roºia, Vârciorog
-alumina se prelucreazã la Oradea ºi Tulcea (de import)
-aluminiul se obþine la Slatina
Metalele auro-argentifere
-Aurul – exploatat de daci dinaintea stãpânirii romane – exploatãri dezvoltate încã din periaoda anticã
-1. Munþii Metaliferi – Valea Arieºului – Valea Mureºului
centre: Criºcior-Brad, Roºia Montanã, Baia de Arieº, Bucium, Sãcãrâmb, Bãiþa
-2. Baia Mare –aurul+argint alãturi de alte minereuri neferoase – Gutâi
-obþinerea si rafinarea se face la Baia Mare ºi Zlatna
Matelele rare
-rezerve cu totul reduse, in munþii Apuseni
-mercurul – minele de la Izvorul Ampoiului (jud. Alba)
-molibden ºi wolfram la Bãiþa (jud. Bihor)
-extragerea este dificilã
Industria constucþiilor de maºini ºi a prelucrãrii metalelor.
-creatã ºi dezvoltatã dupa al II-lea rãzboi mondial
-noi ramuri care produc utilaj perolier, produse electronice, de mecanica finã si opticã, maºini-unelte diverse, locomotive, autovehicule
-principalele ramuri ale industriei construcþiilor de maºini pot fi grupate astfel:
Industria de utilaje si agregate tehnologice furnizeazã echipament pentru numeroase ramuri ale industriei si anume:
-Utilaj petrolier pentru foraje ºi rafinãrii care se fabricã la Ploieºti – cel mai mare centru, Târgoviºte, Câmpina, Braºov, Bacãu – România este printre primele þãri în acest domeniu
-Utilaj minier – necesar activitãþii in subteran ºi la zi (ciocane pneumatice, compresoare, e...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2021 - Referatele.org