Referat - Napoleon Bonaparte

Categorie
Referate Istorie
Data adaugarii
acum 7 ani
Afisari
1542
Etichete
napoleon, bonaparte
Descarcari
620
Nota
6 / 10 - 3 voturi


NAPOLEON BONAPARTE
Folosindu-se de energia Fran]ei Revolu]ionare, aventurierul militar Napoleon Bonaparte p\ruse invincibil, pân\ când excesiva sa ambi]ie i-a adus c\derea. Suprema]ia sa scurt\, dar impresionant\ a avut efecte de durat\ asupra istoriei franceze [i europene.
Napoleon Bonaparte s-a n\scut `n 1769 `n localitatea Ajaccio, din Insula Corsica. Educat la [colile militare franceze, tân\rul Napoleon devine `n 1785 locotenent de artilerie. Planurile sale de viitor sunt `ns\ afectate de revulo]ia francez\ din 1789, care a dus la r\zboi cu restul Europei, c\derea monarhiei [i emigrarea multor ofi]eri aristrocra]i. ~n aceast\ situa]ie armatele revolu]ionare aveau nevoie de militari abili, promovarea fiind mult mai rapid\ decât `n vremurile mai pu]in turbulente. ~n decembrie 1793, faptele de vitejie ale lui Napoleon `n asediul de la Toulon – de]inut un timp de britanici – l-au f\cut, la doar 24 de ani, general de brigad\.
Marea [ans\ a lui Napoleon s-a ivit doi ani mai târziu, când o mi[care regalist\ din Paris amenin]a guvernul republican. ~ncredin]ându-i-se conducerea trupelor ora[ului, Napoleon [i-a pozi]ionat `n a[a fel artileria, `ncât o rafal\ de mitralii i-a `mpre[tiat pe rebeli. Recompensa a fost comanda armatei franceze care lupta contra austriecilor `n Italia.
Prima campanie a lui Napoleon `n Italia (1796-1797) [i-a uimit contemporanii. ~n campania din Italia Napoleon [i-a pus prima oar\ `n practic\ geniul militar, talentele sale politice [i flerul s\u pentru propagand\, dar [i cinismul [i asprimea sa. Zonele eliberate din Italia au devenit republici, dar `n realitate erau tratate ca sateli]i ai Fran]ei. Faimoase lucr\ri de art\ italiene[ti au fost jefuite [i trimise la Paris. F\r\ nici o ezitare Napoleon a cucerit vechiul stat vene]ian [i l-a cedat austriecilor ca parte a tratatului de pace final.
Napoleon s-a `ntors `n Fran]a ca erou na]ional. ~ns\ Directoratul (guvernul acelor timpuri) vedea `n el o amenin]are [i Napoleon a ob]inut permisiunea de a conduce o expedi]ie `n Egipt `mpotriva Imperiului Indian al Marii Britanii, expedi]ie care nu a reu[it.
Aflând de iminenta izbucnire a unei crize politice `n Fran]a, Napoleon se `ntoarce [i pune mâna pe putere `n 18 Brumaire (9 noiembrie) 1799. A fost conceput\ o nou\ constitu]ie. Devenind practic un dictator al Fran]ei a remodelat for]at institu]iile ]\rii, iar modific\rile lui s-au sim]it pân\ `n secolul XX. Printre crea]iile sale erau centralizarea administra]iei, eficientizarea serviciului civil, crearea unei b\nci na]ionale, reformarea sistemului de taxe, un nou cod de legi [i un nou sistem educa]ional. O alt\ revenire la valorile tradi]ionale a fost Concordatul (`n]elegerea) din 1801 dintre Fran]a [i Biserica Catolic\, care a pus cap\t unui lung conflict, Fran]a fiind declarat\ o ]ar\ catolic\, biserica aflându-se sub supravegherea strict\ a statului. Acestea [i alte m\suri i-au determinat pe mul]i dintre oponen]ii lui Napoleon din Fran]a s\-l considere tr\d\tor al revolu]iei.
~n 1802 popularitatea lui Napoleon atinge noi culmi prin semnarea unui acord de pace cu Marea Britanie la Amiens, dar ostilit\]ile au izbucnit din nou `n anul urm\tor. Napoleon a `nceput fac\ planuri pentru o invazie dincolo de Canal. ~ntre timp s-a autoproclamat `mp\ratul Fran]ei `n 1804 [i [i-a `ntemeiat o nou\ aristocra]ie. ~n 1805 Napoleon a trebuit s\-[i abandoneze planurile de a invada Marea Britanie, fiind nevoit s\ fac\ fa]\ unei coali]ii continentale formate de Austria, Rusia [i Suedia. A ob]inut o victorie r\sun\toare la Austerlitz `mpotriva armatei unite a Rusiei [i Austriei. Singurul eveniment care a umbrit triumful lui Napoleon a fost victoria lui Nelson asupra flotelor franceze [i spaniole `n b\t\lia de la Trafalgar. Aceast\ victorie a oferit Marii Britanii suprema]ia asupra m\rilor. Victoria lui Napoleon de la Austerlitz i-a adus suprema]ia `n Italia [i i-a dat posibilitatea s\ refac\ harta Germaniei.
Steaua lui Napoleon se afla `ntr-o continu\ ascensiune. Prusia a declarat r\zboi, dar a fost `nfrânt\ la Jena [i Auerstadt `n 1806. Condi]iile de pace includeau rena[terea statului polonez, Marele Ducat al Var[oviei. Din capitala Prusiei, Berlin, Napoleon a emis o serie de decrete ale viitoarei “Blocade Continentale” care urm\reau s\ loveasc\ marea Britanie, prin singurul mijloc posibil: interzicerea importului de bunuri de provenien]\ britanic\ `n Imperiul Francez.
La sfâr[itul anului 1807 trupele franceze au ocupat [i portugalia. Anul urm\tor Napoleon l-a numit rege pal Spaniei pe fratele s\u mai mare Joseph. Dar spaniolii nu au acceptat [i rezisten]a a degenerat `ntr-un r\zboi de gueril\, sus]inut apoi de expedi]ia britanic\ condus\ de Sir Arthur Wellesly (mai târziu Duce de Wellington).
~n Europa `ncepeau s\ apar\ semne de nemul]umire. Napoleon adusese o serie de beneficii prin abolirea vechilor privilegii feudale, dar `ncepuse s\ se simt\ efectul Blocadei Cont...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2021 - Referatele.org