Referat - Parcuri Nationale Si Rezervatii

Categorie
Referate Geografie
Data adaugarii
acum 7 ani
Afisari
1621
Etichete
parcuri, nationale, rezervatii
Descarcari
406
Nota
9 / 10 - 1 vot


PARCURI NA|IONALE ]i REZERVA|II
Parcurile na\ionale ]i rezerva\iile sunt locuri unice,de p[m`nt sau de ap[ dintr-o \ar[ stabilite de c[tre guvern pentru a proteja ecosistemul,specii de plante ]i animale,cascade @n lan\,forma\iuni geologice sau locuri istorice ]i arheologice.
Parcurile na\ionale sunt amenajate ]i pentru recreerea publicului,oferind locuri excep\ionale unde vizitatorii pot admira via\a s[lbatic[ ]i se pot bucura de @mprejurimi.#n general aceste locuri protejate sunt @n afara zonei de v`n[toare,extragerii de gaze naturale,mineritului ]i a altor activit[\i de exploatare a resurselor.C`teva parcuri comemoreaz[ evenimente istorice importante ca de exemplu:Parcul Na\ional Militar Gettysburg creat @n anul 1895 @n Pennsylvenia @n memoria r[zboiului civil american.
Rezerva\iile naturale sunt localizate @n interiorul sau @n apropierea parcurilor na\ionale.Acestea sunt create de c[tre guvernele \[rilor pentru protejarea vie\ii s[lbatice sau cercetare ]tin\ific[ ]i nu pentru recreere ]i ofer[ „laboratoare vii” @n care cercet[torii observ[ speciile de plante ]i animale @n habitatul lor natural.
Primul parc na\ional a fost creat @n 1872 @n vestul Statelor Unite:Yellowstone National Park av`nd o suprafa\[ de 8983kmp.De atunci \[ri din @ntreaga lume au stabilit mai mult de 4000 parcuri na\ionale ]i rezerva\ii.
Din tundra arctic[ ]i p`n[ la \inuturile @nverzite tropicale,parcurile na\ionale ]i rezerva\iile,protejeaz[ o mare diversitate de plante ]i animale at`t pe uscat c`t ]i @n ap[.
Dezvolt[rile politice,economice ]i necesitatea protej[rii mediului @nconjur[tor a influen\at dezvoltarea parcurilor na\ionale ]i a rezerva\iilor pe toate continentele,dup[ cel de-al doilea R[zboi Mondial.
Ref[c`ndu-se dup[ dezastrele r[zboiului,liderii politici ]i sociali recunosc o nevoie de p[strare ]i restaurare a arealurilor naturale odat[ cu dezvoltarea economic[.
Conservarea,folosirea controlat[ ]i protec\ia sistematic[ a resurselor naturale a fost @ntotdeauna primul motiv pentru crearea parcurilor na\ionale,dar cel de-al doilea R[zboi Mondial limiteaz[ acest efort @ntre anii 1930 ]i 1940.Dar o dat[ cu instaurarea p[cii @n 1945 naturali]tii promoveaz[ conservarea mediului @nconjur[tor ]i stabilirea de parcuri na\ionale cu mai mare intensitate.Astfel @n Anglia parlamentul adopt[ actul:
„National Parks and Contryside” @n 1949 prin care 10 parcuri au fost create @ntre anii 1951 ]i 1957.Ast[zi aceste parcuri p[streaz[ numeroase tipuri de plante ]i animale,forma\iuni geologice,locuri de recreere,comori arheologice ]i ora]e sau sate istorice.
#n 1971 U.N.E.S.C.O ]i N.Y.Z.S.(Societatea Zoologic[ din New York) @ncurajeaz[ Etiopia s[ creeze Parcul Na\ional Bale Mountains- un larg ecosistem muntos care protejeaz[ mun\i,p[duri,mla]tini,plante ]i 64 specii mamifere incluz`nd antilopa montan[ Nyala etc.
#ncep`nd cu 1960 un lider @n creerea ]i protejarea parcurilor na\ionale ]i rezerva\iilor a fost World Wide Fund For Nature,cunoscut[ ]i ca World Wildlife Fund (W.W.F).Una dintre realiz[rile majore ale acestei funda\ii a fost @n 1973 c`nd a ajutat guvernul indian s[ organizeze proiectul:-TIGRUL-,un program pentru protejarea tigrilor @n habitatul lor natural.Tigrii era transporta\i @n Asia pe pia\a neagr[ pentru organele lor folosite @n medicina popular[ dar ]i din cauza defri][rilor s-a redus foarte mult habitatul acestora.
#n Statele Unite un num[r mare de parcuri na\ionale ]i rezerva\ii, incluz`nd arii extinse din Alaska, au fost ad[ugate sistemului na\ional de parcuri @n 1980.
Exist[ foarte multe parcuri na\ionale ]i rezerva\ii @n toat[ lumea,@ns[ pe teritoriul Statelor Unite sunt cele mai multe.
Yellowstone
Este cel mai mare parc na\ional din lume.#nfiin\at @n 1872,printr-o lege a Congresului American,parcul a fost denumit dup[ felul cum numeau indienii din tribul Minnetaree apa care str[b[tea \inutul:”mi tsi a-da-zi” ceea ce @nseamn[:”r`ul care izvor[]te din piatra galben[„.A]ezat @n inima Mun\ilor St`nco]i, parcul ocup[ o suprafa\[ de 5470kmp,de-a lungul ]i de-a latul c[ruia sunt amenajate ]osele ]i poteci marcate.
#n iarna 1806-1807,Jhon Colter a @nceput s[ exploreze zona Yellowstone.#n 1870 au fost descoperite cascadele r`ului Yellowstone, vulcanii noroio]i,lacul Yellowstone ]i gheizerul Marea F`nt`n[.2 ani mai t`rziu,regiunea a fost declarat[ parc na\ional.
Din punct de vedere geologic,Yellowstone a traversat 3 perioade vulcanice active care au generat un platou vulcanic aflat la 1950-2550m altitudine deasupra nivelului m[rii.Apar de asemenea 4 tipuri de fenomene geotermale:gheizerele,izvoarele termale,vulcanii noroio]i ]i mofetele.Marele Canion al r`ului Yellowstone este s[pat @n roci vulcanice-riolite.R`ul @n drumul s[u formeaz[ 2 cascade:Upper Falls de 33m ]i Lower Falls de 93m.
Malurile lacului ]i @mprejurimi...


Copyright © Toate drepturile rezervare. 2008 - 2021 - Referatele.org